Пользовательское соглашение

Потребителско споразумение

Всички права върху интернет сайта Lit-Era (по-нататък – Сайт) притежава компания "КНИГОЛЮБ" ООД (KNIGOLUB LTD) (по-нататък - ние, нас, компания 1) и компания LITNET CY LIMITED (по-нататък - ние, нас, компания 2). Компанията 1 е регистрирана в България със седалище: България 4954, Средногорци, Спартак 8, номер BG103874671. Компанията 2 е регистрирана в в Република Кипър  със седалище: Florinis 7, GREG TOWER, 2nd floor 1065, Nicosia, Cyprus, номер HE 370604.

Използвайки и/или посещавайки Сайта (включително целия контент, достъпен чрез домейна http://lit-era.com и всички поддомейни, а също така контент на Сайта, достъпен чрез мобилни приложения, изразявате своето пълно и безусловно приемане на условията на това Потребителско споразумение (по-нататък - Споразумение) и на Уведомлението за конфиденциалност (lit-era.com/confidential). Ако не сте съгласни с някое от условията на тези документи, моля, не използвайте Сайта.

Ще се постараем да Ви уведомяваме, ако се извършат промени в Споразумението, но във всеки случай трябва периодично да преглеждате и се запознавате с последната версия на Споразумението, които се намират на следния адрес lit-era.com/terms. Можем по своя преценка да променяме или преразглеждаме условията на настоящото Споразумение по всяко време, и след като продължавате да ползвате Сайта, се съгласявате с такива промени. Условията на това Споразумение обхващат напълно всичките Потребители на Сайта.

Дефиниции:

Сайт — съвкупност от визуални елементи, текст, аудио и видео материали, оформени в раздели и страници, намиращи се на домейна lit-era.com и всички поддомейни от трето и по-малко ниво.

Потребител на Сайта - физическо лице, регистрирано на Сайта съгласно условията на Споразумението, достигнало възрастта, допустима съгласно законодателството ЕС за приемане на условията на настоящото Споразумение.

Авторски контент — обект на авторско право под форма на текст или изображения, предоставен и публикуван от Потребителя на Сайта.

Произведение – от авторски контент обект на авторско право във вид на завършен по свое съдържание текст, предоставен и публикуван от Потребителя на Сайта.

Публикуване или предоставяне за всеобщо знание – предоставяне от Потребителя на всякакви лица възможност по всяко време, от всякакво място, чрез интернет, за достъп до Авторски контент, качен на Сайта.

Автор – Потребител на Сайта, който предоставя за публичен достъп Авторски контент.

Регистрация на Сайта

Регистрацията на Потребител на Сайта е безплатна и доброволна.

Може да ползвате Сайта, без да се регистрирате и създавате съответно регистрационен запис, но, за да се възползвате от някои функции на Сайта, ще трябва да направите регистрация. При регистрация на Сайта ще трябва да ни предоставите необходимата информация, която е достоверна и актуална. Само Вие поемате отговорността за достоверността, актуалността, пълнотата и съответствието на предоставяната информация при регистрация.

Избраните от Вас потребителско име и парола е необходима и достатъчна информация за достъпа Ви до Сайта. Потребителско име могат да бъдат Вашите регистрации в социалните мрежи, които се допускат от Сайта като такова. Трябва да пазите данните (потребителското име и паролата) на Вашата регистрация. Всякакви действия, извършени с Вашето потребителско име и парола, се считат за извършени от Вас, ако не се докаже обратното. В случай на несанкциониран достъп до Вашата регистрация или разпространение на потребителско име и парола трябва незабавно да ни съобщите за това.

След регистрацията получавате право самостоятелно да създавате, използвате и определяте съдържанието на собствената си лична страница и правилата за достъп за други Потребители до нейното съдържание.

За извършване на регистрация на Сайта трябва да имате навършени 14 години. Ако имате навършени 14 години, но не сте навършили установената от Законодателството възраст за сключване на договори във Вашата юрисдикция, трябва да се запознаете със Споразумението в присъствие на родителите си или законния настойник/попечител.

Имате пълното право по всяко време самостоятелно да премахвате по-рано публикуваната от Вас информация за себе си на Сайта, но може да бъдете ограничени във възможността да променяте такава информация.

Може да използвате нашия Сайт на безвъзмездна основа.

Достъпът до определен Авторски контент е затворен и се заплаща. Можете да придобиете достъп до такъв Авторски контент чрез заплащане в полза на Автора.

На сайта има възможност за придобиване на платени услуги, които не влияят върху достъпа на Потребителя до безплатния и платения контент на Авторите. Заплащането на такива услуги има доброволен характер.

Вашите задължения:

Използвайки този Сайт, Вие се съгласявате:

 • да спазвате разпоредбите на действащото законодателство ЕС, настоящото Споразумение и другите разпоредби на Сайта, които са част от това Споразумение;
 • да предоставяте при регистрация достоверни, пълни и актуални данни, да следите тяхната актуализация;
 • да не публикувате реклама на Сайта. Това включва, но не се ограничава с реклама на стоки, предложения за закупуване или продажба на всякакви продукти или услуги чрез Сайта, забранява се да се разпространяват «писма на щастието» или нежелателни писма на електронната поща на други Потребители;
 • да ни информирате за несанкциониран достъп до Вашата регистрация или потребителско име и парола;
 • да не качвате на личната си страница информация и обекти на авторско право (включително препратки към тях), които могат да нарушават правата и интересите на трети лица;
 • да не се регистрирате като Потребител от името или вместо друго лице;
 • да не създавате повече от една регистрация. В случай на установяване на всякакви злоупотреби и нарушения относно използването на регистрации, си запазваме правото да блокираме регистрационния запис без никакви компенсации.
 • да не въвеждате Потребителите в заблуждение относно личността си, използвайки потребителско име и парола на друг регистриран Потребител;
 • да не качвате\съхранявате\публикувате\разпространявате или по друг начин да използвате вируси и други вредни програми по отношение на Сайта;
 • да не използвате автоматизирани програми за събиране на информация на Сайта;
 • да не извършвате незаконно събиране и обработка на лични данни на други Потребители;
 • да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, извършвате търговски операции и препродавате услуги за всякакви цели, с изключение на случаите, когато такива действия са директно разрешени на Потребителя съгласно това Споразумение;
 • да не качвате на Сайта материал, защитен с авторско право, търговски марки или друга частна информация без получено предварително съгласие на притежателя на интелектуалната собственост;
 • да не използвате програмно обезпечение и да извършвате действия, насочени към нарушение на нормалното функциониране на Сайта и неговото обслужване или личните страници на Потребителите;
 • да не качвате, съхранявате, публикувате, разпространявате и предоставяте достъп или по друг начин да използвате всякаква информация, която нарушава Правилата за качване на текстове на Сайта, които са неразделна част от настоящото споразумение.

Използвайки този Сайт, Вие се съгласявате, че:

 •  имаме право по всяко време да Ви откажем предоставяне на място за публикуване на Произведения или Авторски контент, като ги премахнем от нашия сървър;
 • имаме право да разпращаме съобщения, в това число съобщения на електронната поща съгласно базата Потребители;
 •  имаме право напълно или частично да ограничаваме функционалността на Сайта по технически, профилактични или други причини по своя собствена преценка;
 •  си запазваме правото, но не се задължаваме да проследяваме информация или материали, които качвате или публикувате за всеобщо четене. Имаме право, но не сме задължени да премахваме такава информация или материал, без никакви обяснения и уведомления.

Нашият Сайт може да съдържа препратки към външни ресурси\уебсайтове, които не принадлежат или се контролират от нас. Нямаме никакъв контрол върху и не носим никаква отговорност за съдържание, политика за конфиденциалност или действия на трети лица. Освен това няма и не можем да цензурираме или редактираме съдържанието на ресурсите на трета страна. При използване на Сайта Вие гарантирате разбирането и приемането на гореизложените факти и се съгласявате да ни освободите от отговорност, възникваща при използване на всякакви външни ресурси.

Права на интелектуалната собственост

Съдържащите се на Сайта обекти на интелектуалната собственост, с изключение на всички Произведения и Авторски контент, принадлежащи на Потребителите, в това число, без ограничения, текст, програмно обезпечение, скриптове, графика, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и търговски марки, знаци на обслужване и лого са собственост или са лицензирани от Сайта. Тези обекти на интелектуалната собственост на Сайта се предоставят така, КАКТО СИ Е и само за лично използване. Не можете да качвате, копирате, променяте, възпроизвеждате, разпространявате, предавате, транслирате, показвате, продавате, лицензирате, превеждате, публикувате, изпълнявате или по друг начин да ги експлоатирате изцяло или частично за всякакви други цели без нашето предварително писмено съгласие.

На сайта се намират също така обекти на авторски права, принадлежащи на Потребителите. Освен случаите, установени от настоящото Споразумение, а също така от действащото законодателство ЕС, нито един от обектите на авторски права на Потребителите не могат да бъдат разпространени, изобразени като фрейм, публикувани, предавани, продадени или по друг начин използвани изцяло или частично без предварително разрешение на правопритежателя (Потребителя), освен случаите, когато правопритежателят явно е изразил съгласието си за свободно използване на Произведения или Авторски контент от всяко лице.

Използвайки Произведенията или Авторския контент по горепосочения начин, се задължавате да запазите всички знаци и уведомления за авторството, името на автора и произведението в непроменен вид.

Качвайки на Сайта Произведения или Авторски контент, си запазвате всички права върху тях, в същото време ни предоставяте спрямо своите Произведения световен, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, демонстриране и довеждане до знание на Потребителите на Сайта.

Качвайки на Сайта притежаваните от Вас на законни основания Произведения или Авторски контент, предоставяте на други Потребители неизключителното право за неговото използване чрез преглеждане, възпроизвеждане (в това число копиране и разпечатване на копия) и други права изключително за лично нетърговско ползване, освен случаите, когато такова ползване причинява или може да причини вреда на защитените от закона интереси на автора му.

Ако считате, че Вашите права на интелектуална собственост са нарушени от други Потребители, изпратете ни уведомление за нарушение на авторски права. За тази цел е необходимо да ни уведомите като изпратите жалба чрез опцията обработка на жалби на Сайта (бутон «Изпращане на жалба» на страницата за четене на всеки Авторски контент)

Моля, подробно да опишете предполагаемите нарушения, в това число фактически и правни основания относно претенцията за правото на интелектуална собственост.

Вие гарантирате, че всички имуществени права на интелектуалната собственост върху Произведенията или Авторския контент, които качвате на Сайта, се притежават от Вас на законни основания. Поемате върху себе си пълната отговорност за качването на материали, разпространението на които е забранено от Законодателството ЕС.

Имате право да използвате качването на свои Произведения или Авторски контент на Сайта за защита на авторските права.

Качването на свои Произведения или Авторски контент на Сайта по никакъв начин не ограничава правата за тяхното публикуване на други сървъри в Интернет, в печатни и всякакви други издания, а също така предаването или продажбата на авторски права върху тях, ако това не е договорено с двустранни договори между Сайта и Потребителя.

Цитирането на обектите на авторски права, качени на Сайта, е възможно само при условие на посочване на Сайта като източник и хипервръзката със Сайта, хипервръзката трябва да се посочи в началото на възпроизвеждания текст.

Препратки към нашия Сайт

Вие можете да препращате към Вашия профил на нашия Сайт и на нашия Сайт като цяло при условие на добросъвестност и липса на рискове за нашата репутация.

Можем по заявка да Ви предоставим неизключителен, безвъзмезден, отменящ, световен лиценз за използване на нашето лого за оформяне на препратката към нашия Сайт.

Запазваме си правото да оттеглим лиценза без обяснения на причините и предварително уведомление.

Забранява се поставянето на препратка към нашия Сайт на сайт, който не притежавате.

Отказ от гаранции и ограничение на отговорността

Цялата информация на нашия Сайт се предоставя «както си е» и «както е достъпно». Вие се съгласявате, че използвате нашия Сайт на своя отговорност и риск. Ние не предоставяме никакви гаранции, включително, но не само, всякакви гаранции, както изразени, така и подразбрани гаранции за пригодност за продажба, пригодност за конкретна цел и ненарушаване на права. Ние не гарантираме, че нашият Сайт винаги ще е достъпен, достъпът ще се предоставя непрекъснато, без грешки, ще удовлетвори Вашите изисквания, или че всякакви дефекти на нашия Сайт ще бъдат поправени. Ние не гарантираме точността или пълнотата на предоставяната информация и не носим отговорност за всякакви щети, възникнали в резултат на доверие към такава информация.

Сайтът не заявява и не гарантира, че Сайтът или Авторският контент ще са достъпни за продажба или лицензиране, или тяхното използване ще е непрекъснато и безпроблемно.

Сайтът не гарантира, че не съдържа вируси и подобни нежелателни включвания или разрушителни функции.

Единствено и изключително средство за правна защита относно използването Ви на този Сайт е отказ от използване на Сайта.

При никакви условия Сайтът и неговите длъжностни лица, служители, партньори, лицензианти не носят отговорност за случайни, косвени, наказуеми, показателни или следствени щети (включително щети, довели до загуба на печалба, прекъсвания в работата, загуба на бизнес информация или други финансови загуби) във връзка с всякакви искания, загуби, вреда, искове, ходатайства и други видове преследвания в съда, възникнали както във връзка, така и без връзка с това Споразумение, включително, в частност, използване на Сайта, сигурността в работата му или достъпа до него, използване на Сайта, Недовършените Произведения или всички други техни части, както и всички права, предоставени по настоящия Договор, дори ако Сайтът е бил предупреден за възможността на подобна вреда, извън зависимостта от това, дали искането се основава на договор, правонарушение (включително непредпазливост), неспазване на правата на интелектуална собственост или други основания.

Сайтът не носи отговорност за репутационни загуби на Автора, претърпени от него в процеса на използване на Сайта.

Правила за качване на авторски контент

Настоящите Правила са неразделна част от Потребителското Споразумение, качено на следния адрес: https://lit-era.com/info/terms

На сайта се забранява публикуването на информация, която:

 • съдържа заплахи, дискредитира, нарушава правата, накърнява, опорочава честта и достойнството или бизнес репутацията или нарушава неприкосновеността на частния живот на другите Потребители или трети лица;
 • е вулгарна или непристойна, съдържа порнографски изображения и текстове или сцени от сексуален характер с участие на непълнолетни;
 • съдържа описание на средства и начини за суицид, всякакво подстрекаване към неговото извършване;
 • съдържа информация, която пропагандира и/или спомага за разпалване на расова, религиозна, етническа омраза или вражда, политически различия, пропагандира идеологията на фашизъм или расово превъзходство, съдържа негативни изказвания за някоя държава/народ/религия/политика, унижава националното достойнство, в това число по признак национална принадлежност или политически възгледи;
 • съдържа екстремистки материали;
 • пропагандира престъпна дейност или съдържа съвети, инструкции или ръководства за извършване на престъпни действия;
 • съдържа информация с ограничен достъп, включително, но не само, държавна и търговска тайна, информация за частен живот на трети лица;

Всяко произведение, което съдържа информация, непредназначена за потребители под 18 години, трябва да се отбележи от автора като такова и да му присвои ценз за достъп "18+" на страницата на създаване на произведението.

 

Ако авторът качва на сайта непълен текст или директно заявява, че текстът ще бъде качен неизцяло, то е задължен да присвои на текста статус "фрагмент за запознаване ".

Администрацията на Сайта си запазва правото да санкционира нарушителите. Администрацията на Сайта има право:

 • Да блокира достъпа до всяко произведение, качено на сайта.
 • Принудително да назначи на произведението ценз за достъп "18+".
 • Да премахва произведението.
 • Да блокира достъпа на потребителя до сайта.

Платен авторски контент на сайта

Платеният авторски контент на сайта са завършени и незавършени произведения, които са качени от авторите на Сайта. Цените и съдържанието на този контент се определят изключително от автора, който по всяко време може да ги промени. Формата за достъп до контента (изтегляне на файлове или четене на Сайта) също се определя от автора и е посочена на страницата на контента.

Връщането на пари се извършва от Сайта при заявка от страна на Автора на контента, затова претенциите относно качеството и количеството на контента необходимо да се изпратят на Автора на контента.

Споразумение за конфиденциалност

Настоящата политика за конфиденциалност е част от Потребителското споразумение. Всички термини, които се използват в Потребителското споразумение, са приложими към тази политика. Използвайки Сайта, се съгласявате със събирането и използването на личните Ви данни съгласно тази Политика за конфиденциалност.

Ние напълно осъзнаваме важността на Вашите лични данни. В тази Политика за конфиденциалност се описва, какви лични данни получаваме и събираме, когато използвате Сайта.

Ние можем допълнително да поискаме Вашето съгласие за използване на личните Ви данни за цели, които тази Политика за конфиденциалност не обхваща. Не сте длъжни да се съгласявате, но ако решите да не давате съгласието си, Вашето участие в определени активности може да бъде ограничено. Ако се съгласите с допълнителните условия, то те ще преобладават при разминаване с условията на настоящата Политика за конфиденциалност.

Ние предприемаме всички разумни предпазни мерки за опазване на Вашите лични данни и изискваме същото от трети лица, които могат да обработват Вашите лични данни за нас. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен с цел предотвратяване на несанкциониран достъп, изменение или неправомерно използване, и е разрешен само за нашите служители и изпълнители.

 

Цели за обработване на личните данни

Ние събираме и съхраняваме само онези лични данни, които са необходими за комфортно взаимодействие помежду ни, а именно с цел:

 • оказване на услуги на Потребителите и Авторите в рамките на функционала на Сайта;
 • идентификация и взаимодействие;
 • изпращане на уведомления или други информационни материали и запитвания;
 • провеждане на статистически изследвания;
 • обработка на плащания;
 • мониторинг на операциите;
 • предотвратяване на мошеничество;
 • индивидуализация на Вашата работа със Сайта;
 • ускоряване на работата със Сайта.

 

Списък с информация, която събираме и обработваме

Обикновено личните данни включват информация, която позволява да се идентифицирате. Тя съдържа име, адрес, псевдоним (никнейм), снимка, адрес на електронната поща и телефонен номер, но може да включва и друга информация, такава като IP адрес, читателски предпочитания, хоби и интереси.

Източници на личните Ви данни са:

Данни, които ни предоставяте самостоятелно. Това могат да бъдат:

 • email адрес
 • потребителско име
 • телефонен номер
 • възраст
 • дата на раждане
 • пол
 • всякакви други лични данни, които доброволно ни предоставяте

Данни, автоматично постъпващи при използването на Сайта. Това могат да бъдат:

 • данни за вида на използвания от Вас браузър
 • статистика на прегледаните от Вас страници
 • вашият IР адрес
 • куки (Cookie)

Когато влизате в Сайта, на Вашия компютър се изпращат един или няколко файла cookie. Това е малък файл, в който се съдържат набори от символи и който позволява браузърът да се идентифицира.

 

Когато се регистрирате на Сайта, на Вашия компютър могат да се изпратят допълнителни файлове cookie, позволяващи да се избегне повторното въвеждане на потребителското име и паролата при следващото влизане. Можете да ги изтриете след края на посещението, ако използвате общодостъпен компютър и не искате да показвате своите данни на следващите ползватели на компютъра.

Ние използваме файлове cookie, за да повишим качеството на нашите услуги чрез запазване на потребителските настройки и проследяване на тенденциите в действията. Повечето от браузърите изначално са настроени така, че да приемат файловете cookie, обаче Вие можете напълно да забраните използването на файлове cookie или да настроите показване на уведомления за тяхното изпращане. Обърнете внимание на този факт, че без файлове cookie някои функции на сайта могат да работят некоректно.

Вашите права относно личните данни

Имате право:

 • да ограничите или да откажете получаването от нас на разпращания или съобщения в бъдеще;
 • да поправите, обновите или премахните Вашите лични данни от нашето хранилище;
 • да съобщите за несанкционирано използване на Вашите лични данни.

Съгласие за обработка на лични данни

От момента на приемане на Публичната оферта давате пълното си съгласие за обработване на личните данни, а именно: събиране, систематизиране, набиране, съхраняване, уточнение, използване, разпространение, обезличаване, блокиране, заличаване на лични данни, предоставени от Вас в процеса на използване на Сайта, включително, но не само, фамилията, името и презимето, пола, възрастта, телефоните за връзка или адресите на електронната поща или други средства за електронна комуникация, в случай на придобиване на статус на платен абонат – данните на Вашите кредитни или дебитни платежни карти или други средства за плащане.

Изменения в политиката за конфиденциалност

Обърнете внимание, че политиката за конфиденциалност може периодично да се променя. Всички промени на политиката за конфиденциалност се публикуват на тази страница на адрес http://lit-era.com/info/confidental

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ПО НАЧИН, ПОДРОБНО ОПИСАН ПО-ГОРЕ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА.


Възстановявания

Ако след заличаването на плащането в резултат на технически проблем достъпът до книгата не е активиран, потребителят на сайта може да изпрати заявление на адрес help@lit-era.com
В рамките на 3 работни дни от получаването на такова искане администрацията на сайта трябва да активира този достъп до книгата или да вземе решение за връщането на платената сума на потребителя. Плащането се възстановява в рамките на 5 работни дни от датата на това решение.

Заключителни разпоредби

Условията на настоящото Споразумение влизат в сила от момента на приемането му от Вас, като те са валидни за неопределен период от време.

В случай на неспазване от Вас на условията на настоящото Споразумение ние имаме право едностранно да откажем изпълнението на нашите задължения.

Въпросите, неуредени в Споразумението, се определят съгласно законодателството на ЕС.  

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ОТДЕЛИХТЕ ВРЕМЕ И СЕ ЗАПОЗНАХТЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРОЧЕТОХТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, РАЗБРАХТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ И ИМАХТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЮРИСТ ПРЕДИ ДА ДАДЕТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, МОЛЯ, НЕЗАБАВНО НАПУСНЕТЕ САЙТА. АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА СЛЕДНИЯ АДРЕС support@lit-era.com или пощенския адрес на компанията.

АКО ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ТО ВИ МОЛИМ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И ПРИЕМЕТЕ ПУБЛИКУВАНАТА ПО-ДОЛУ ПУБЛИЧНА ОФЕРТА:

 

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА

               

І. Общи положения

1. Настоящата публична оферта урежда виртуалния контакт на потребителите до интернет сайта Lit-Era (по-нататък – Сайт), притежавана от  „КНИГОЛЮБ“ ООД (KNIGOLUB LTD) и LITNET CY LIMITED, както и начина на създаване на Персонален баланс на потребителите и въвеждане и извеждане на средства от тях.

2. Страни по публичната оферта са „КНИГОЛЮБ” ООД със седалище и адрес на управление: с.Средногорци, община Мадан, област Смолян, вписано в Търговския регистър с ЕИК 103874671, и LITNET CY LIMITED регистрирана в в Република Кипър  със седалище: Florinis 7, GREG TOWER, 2nd floor 1065, Nicosia, Cyprus, номер HE 370604, от една страна, и всеки потребител- физическо лице, регистрирано на Сайта.

3. Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на Сайта и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Lit-Era е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с тези Общи условия за ползване.

               

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Lit-Era;

Потребител на интернет страница или сайт е физическо лице, регистрирано на Сайта съгласно условията на настоящата Публична оферта, достигнало възрастта, допустима съгласно законодателството ЕС за приемане на условията на настоящата оферта.

Ограничения във възрастта

Лица, ненавършили 14-годишна възраст, не могат да бъдат потребители на интернет страницата или сайта. Сайтът не носи отговорност за неверни данни във връзка с възрастта на потребителите.

Когато Потребителят е непълнолетен съгласно законодателството на страната, на която е гражданин, той има право да използва услугите на Сайта, ако разполага с писмено съгласие на родител/попечител. Приемайки тази Публична оферта, Потребителят потвърждава наличието у него на такова разрешение. Сайтът си запазва правото да поиска от потребителя нотариално заверен препис от такова съгласие.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница - съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си със сайта;

Авторски контент - обект на авторско право под форма на текст или изображения, предоставен и публикуван от Потребителя на Сайта.

Произведение – от авторски контент обект на авторско право във вид на завършен по свое съдържание текст, предоставен и публикуван от Потребителя на Сайта.

Публикуване или предоставяне за всеобщо знание – предоставяне от Потребителя на всякакви лица възможност по всяко време, от всякакво място, чрез интернет, за достъп до Авторски контент, качен на Сайта.

Автор – Потребител на Сайта, който предоставя за публичен достъп Авторски контент.

Персонален баланс - база данни, даваща информация на потребителя за натрупани суми, които може да използва за различни платени услуги в Сайта.

Виртуални награди - кодове, изпълнявани в състава на програми в Сайта "Lit-Era", които могат да бъдат използвани от Потребителя за получаване на достъп до функционалните възможности на страниците на Сайта „Моите награди“ (на разположение на личната страница на Потребителя) и „Награда“ (на разположение в раздела на Сайта „Книга“ или в личните страници на други Потребители), също така за  промяна на рейтинга на авторите в Сайта,  както и за промяна Персонален баланс на други Потребители на Сайта.

ІІІ. Съдържание на публичната оферта

1. „КНИГОЛЮБ“ ООД и LITNET CY LIMITED предоставя за ползване на потребителите достъп до сайта Lit-Era (по-нататък – Сайт/Сайта), включващ авторски контенти.

2. Достъпът до Сайта става на безвъзмездна основа.

 

3. Достъпът до определен Авторски контент е затворен и се заплаща. Достъпът до такъв Авторски контент става чрез заплащане в полза на Автора, като Сайтът взема комисионна за предоставяне на услугата.

4. Сайтът предоставя възможност за придобиване на платени услуги, които не влияят върху достъпа на Потребителя до безплатния и платения контент на Авторите. Заплащането на такива услуги има доброволен характер.

5. Сайтът приема парите на потребителите под формата на виртуален портфейл на сайта Lit-Era, предназначен за заплащане на услугите на Сайта, промяна на рейтингите на Авторите на Сайта, а така също и за плащане на Персонален баланс на други потребители на сайта.

6. Всички внесени пари във Персонален баланс на Потребителя ще доведат до баланси, които може да се използват в целия Сайт. Балансът на Потребителя ще бъде използван при трансакциите за финансиране, които той иска да извърши. Ако този баланс не е достатъчен, за да се извърши трансакция, Сайтът ще поиска от Потребителя да избере допълнителен метод на плащане, за да покриете разликата.

7. Сайтът не представлява банка, затова Персонален балансите Потребителите не са депозити и върху тях не се начислява лихва. Персонален балансите не са застраховани и не се гарантират по някой от приетите от националното законодателство ЕС способи за гарантиране на депозитите.

ІV. Права потребителя

1. Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на Сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

2. Всеки Потребител има право на регистрация с едно Потребителско име и парола в Сайта.

3. Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които Сайтът предоставя срещу регистрация.

4. Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

5. Всеки Потребител има право да въвежда пари в своя Персонален баланс, да извежда пари от него чрез заявка по образец, като задължава Сайта да извършва преводи към и от Персонален баланс по негово нареждане. Потребителят няма право  да продава или да прехвърля чрез друг способ своя Персонален баланс или част от него на някого извън Сайта.

С условията за въвеждане и извеждане на парите от Персонален баланс потребителите може да се запознаят ТУК.

V. Права на Сайта

1. Сайтът има право да съхранява цялата информация, която авторите публикуват (включително текст, снимки, препратки и други информационни ресурси), и да я предоставя за безплатно и/или платено ползване от потребителите на Сайта.

2. Сайтът има право да премахне публикувана информация по сигнал от надзорен или правораздавателен орган, както и в случаите, когато са налице основателни съмнения за нарушение на авторските права върху съдържание, публикувано от Потребител на услугите.

3. Сайтът има право да изменя баланса във Персонален баланс съгласно нареждането на Потребителя в момента, в който същият използва услугите на сайта.

VІ. Защита на лични данни

1. Сайтът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Сайтът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията му чрез интернет-страницата на Сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Сайтът не носи отговорност за публикуване на лични данни, предоставени му от трети лица при изпълнението на техни законови задължения.

2. Сайтът има право да събира и използва и друга информация за своите Потребители. Информацията може да включва и-мейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване на ресурси.

3. Приемайки настоящата Публична оферта Потребителят дава на „КНИГОЛЮБ“ ООД, с ЕИК 103874671, и и LITNET CY LIMITED съгласието си за обработка на предоставените от Потребителя лични данни с използване на средства за автоматизация, включващи: трите имена, реквизити на документа за самоличност, постоянен адрес (адресна регистрация) и местожителство, телефон за връзка с цел откриване, при условия на договора на публичната оферта, на личен акаунт на сайта …..

Под обработка на лични данни се подразбират действия (операции), включващи събиране, систематизация, натрупване, съхранение, уточнение (обновяване, изменение), използване, заличаване, блокиране, унищожаване на лични данни.

 

С цел изпълнение на договора на публичната оферта, страна по който е Потребителят-субект на личните данни, Потребителят дава съгласието си на Сайта за трансгранично предаване на своите лични данни.

VІІ. Уреждане на спорове

1. В случай на възникване на спорове и разногласия Потребителят трябва да се обърне към Сайта с конкретна жалба на следния адрес: help@lit-era.com Сайтът е длъжен в 2-седмичен срок да разгледа оплакването на Потребителя и да приложи всички усилия за уреждане на спора или разногласието.

2. Ако споровете не бъдат уредени чрез преговори, те подлежат на уреждане по реда, определен от законодателството на ЕС.

Пользовательское соглашение

Все права на интернет-сервис Lit-Era (далее – Сервис, Сайт) принадлежат компании "КНИГОЛЮБ" ООД (KNIGOLUB LTD) (далее - мы, нас, компания 1) и компании LITNET CY LIMITED (далее - мы, нас, компания 2). Компания 1, зарегистрированная в Болгарии с местонахождением Болгария 4954, Средногорци, Спартак 8, номер BG103874671. Компания 2, зарегистрированная в Республике Кипр с местонахождением Florinis 7, GREG TOWER, 2nd floor 1065, Nicosia, Cyprus, номер HE 370604.

Используя и/или посещая Сайт (включая весь контент, доступный посредством доменного имени http://lit-era.com и всех поддоменов, а также контент Сайта, доступный посредством мобильных приложений, вы выражаете свое полное и безоговорочное принятие условий данного Пользовательского соглашения (далее - Соглашение) и Уведомления о конфиденциальности (lit-era.com/confidential). Если вы не согласны с любым из условий этих документов, пожалуйста, не используйте Сервис.

Мы будем стараться уведомить вас, если произойдут изменения Соглашения, но в любом случае вы должны периодически просматривать и ознакамливаться с последней версией Соглашения, которые расположены по адресу lit-era.com/terms. Мы можем, по своему собственному усмотрению, изменять или пересматривать условия настоящего Соглашения в любое время, и, продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь с такими изменениями. Условия данного Соглашения распространяются в полной мере на всех Пользователей Сайта.

 

Определения:

Сайт — совокупность визуальных элементов, текста, аудио и видео материалов, оформленных в разделы и страницы, расположенные на домене lit-era.com и всех поддоменах третьего и ниже уровней.

Пользователь Сайта - физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с условиями Соглашения, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством ЕС для принятия условий настоящего Соглашения.

Авторский контент — объект авторского права в виде текста или изображений, предоставленный и опубликованный Пользователем на Cайте.

Произведение – авторского контента объект авторского права в виде законченного по своему содержанию текста, предоставленный и опубликованный Пользователем на Cайте.

Публикация или доведение до всеобщего сведения — предоставление Пользователем любым лицам возможности в любое время, из любого места, посредством сети Интернет доступа к Авторскому контенту, размещенному на Сайте

Автор - Пользователь Сайта, разместивший для публичного доступа Авторский контент.

Регистрация на Сайте

Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и добровольной.

Вы можете пользоваться Сайтом, не регистрируясь и не создавая свою учетную запись, но для того, чтобы воспользоваться некоторыми функциями Сайта, вы должны будете создать учетную запись. При регистрации на Сайте вы обязаны предоставить нам запрашиваемую информацию, которая должна быть достоверной и актуальной. Только вы несете ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие предоставленной при регистрации информации.

Выбранные вами логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для вашего доступа на Сайт. Логином могут являться ваши учетные записи социальных сетей, которые допускаются Сайтом в качестве такового.  Вы должны держать в безопасности данные (логин и пароль) вашей учетной записи. Любые действия, совершенные с использованием вашего логина и пароля, считаются совершенными вами, если не будет доказано обратное. В случае несанкционированного доступа к вашей учетной записи или распространения логина и пароля вы обязаны незамедлительно сообщить нам об этом.

После регистрации вы получаете право самостоятельно создавать, использовать и определять содержание собственной персональной страницы и правила доступа других Пользователей к ее содержанию.

Для проведения регистрации на Сайте вы должны достичь 14-летнего возраста. Если вы достигли 14-летнего возраста, но не достигли установленного Законодательством возраста для заключения договоров в вашей юрисдикции, необходимо, чтобы вы ознакомились с Соглашением в присутствии своих родителей или законного опекуна/попечителя.

Вы имеете полное право в любой момент самостоятельного удалять ранее размещенную вами информацию о себе на Сайте, но можете быть ограничены в возможности изменения такой информации.

Вы можете использовать наш Сайт на безвозмездной основе.

Доступ к некоторому Авторскому контенту закрыт и является платным. Вы можете приобрести доступ к такому Авторскому контенту путем оплаты в пользу Автора.

На сайте присутствует возможность приобретения платных услуг, которые не влияют на наличие доступа Пользователя к бесплатному и платному контенту Авторов. Оплата таких услуг носит добровольный характер.

Ваши обязанности:

Используя данный Сайт, вы соглашаетесь:

 • соблюдать положения действующего законодательства ЕС, настоящего Соглашения и иных положений Сайта, которые являются частью данного Соглашения;
 • предоставлять при регистрации достоверные, полные и актуальные данные, следить за их актуализацией;
 • не размещать рекламу на Сайте. Это включает, но не ограничивается рекламой товара, предложения купить или продать любые продукты или услуги посредством Сайта, запрещается распространять «письма счастья» или нежелательные письма на электронную почту других Пользователей;
 • информировать нас о несанкционированном доступе к вашей учетной записи или  паролю и логину;
 • не размещать на персональной странице информацию и объекты авторского права (включая ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы третьих лиц;
 • не регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица;
 • не создавать более одной учетной записи. В случае выявления любых злоупотреблений и нарушений относительно использования учетных записей мы оставляем за собой право блокировать учетную запись без любого рода компенсаций.
 • не вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного Пользователя;
 • не загружать\хранить\публиковать\распространять или иным образом использовать вирусы и другие вредоносные программы по отношению к Сайту;
 • не использовать автоматизированные программы для сбора информации на Сайте
 • не осуществлять незаконные сборы и обработку персональных данных других Пользоваться;
 • не воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые операции и перепродавать услуги для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с данным Соглашением;
 • не загружать на Сайт материал, защищенный авторским правом, торговые марки или другую частную информацию без получения предварительного согласия владельца интеллектуальной собственности.
 • не использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта и его сервисов или персональных страниц Пользователей;
 • не загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая нарушает Правила размещения текстов Сайта, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

 

Используя данный Сайт, вы соглашаетесь, что:

 • мы имеем право в любой момент времени отказать вам в предоставлении места для размещения Произведений или Авторского контента, удалив их со своего сервера;
 • мы имеем право осуществлять рассылку сообщений, в том числе сообщений по электронной почте по базе Пользователей;
 • мы имеем право полностью или частично ограничивать функциональность Сайта по техническим, профилактическим или иным причинам по своему собственному усмотрению;
 • мы оставляем за собой право, но не обязуемся отслеживать информацию или материалы, которые вы размещаете или публикуются для всеобщего прочтения. Мы имеем право, но не обязаны удалять такую ​​информацию или материал, без каких-либо объяснений и уведомлений.

Наш Сайт может содержать ссылки на сторонние ресурсы\веб-сайты, которые не принадлежат нам или контролируются нами. Мы не имеем никакого контроля над и не несем никакой ответственности за содержание, политику конфиденциальности или действия третьих лиц. Кроме того, мы не будем и не можем подвергать цензуре или редактировать содержимое ресурсов третьей стороны. При использовании Сайта, вы гарантируете понимание и принятие вышеизложенных фактов и соглашаетесь освободить нас от ответственности, возникающей при использования любых сторонних ресурсов.

 

Права интеллектуальной собственности

Содержащиеся на Сайте объекты интеллектуальной собственности, за исключением всех Произведений и Авторского контента, принадлежащих Пользователям, в том числе, без ограничения, текст, программное обеспечение, скрипты, графика, фотографии, звуки, музыка, видео, интерактивные функции и товарные знаки, знаки обслуживания и логотипы являются собственностью или лицензированы Сайтом. Данные объекты интеллектуальной собственности на Сайте предоставляется вам КАК ЕСТЬ и только для персонального использования. Вы не можете загружать, копировать, изменять, воспроизводить, распространять, передавать, транслировать, отображать, продавать, лицензировать, переводить, опубликовывать, выполнять или иным образом эксплуатировать их целиком или по частям в любых других целях без нашего предварительного письменного согласия.

На сайте расположены также объекты авторских прав, принадлежащих Пользователям. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством ЕС, никакие из объектов авторских прав Пользователей не могут быть распространены, отображены во фрейме, опубликованы, переданы, проданы или иным способом использованы целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя (Пользователя), кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование Произведений или Авторского контента любым лицом.

Используя Произведения или Авторский контент вышеупомянутым способом, вы обязуетесь сохранять все знаки и уведомления об авторстве, имя автора и произведения в неизменном виде.

Размещая на Сайте Произведения или Авторский контент, вы сохраняете за собой все права на них, в то же время вы предоставляете нам на свои Произведения всемирную, неисключительную, безвозмездную лицензию на использование, воспроизведение, распространение, демонстрацию, и доведение их до сведения Пользователей Сайта.

Размещая на Сайте принадлежащие вам на законных основаниях Произведения или Авторский контент, вы предоставляете другим Пользователям неисключительное право на его использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования и распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить вред охраняемым законом интересам его автора.

Если вы считаете, что ваши права интеллектуальной собственности нарушены другими Пользователями, то пришлите нам уведомление о нарушении авторских прав. Для этого вам необходимо уведомить нас путем направления жалобы через сервис жалоб Сайта (кнопка «Пожаловаться» на странице чтения любого Авторского контента)

Пожалуйста, подробно опишите предполагаемые нарушения, в том числе фактические и правовые основания для претензий на право интеллектуальной собственности.

Вы гарантируете, что все имущественные права интеллектуальной собственности на Произведения или Авторский контент, которые размещаются вами на Сайте, принадлежат вам на законных основаниях. Вы берете на себя всю полноту ответственности за размещение материалов, распространение которых запрещено Законодательством ЕС.

Вы имеете право использовать факт размещения своих Произведения или Авторского контента на Сайте для защиты авторских прав.

Размещение своих Произведений или Авторского контента на Сайте никаким образом не ограничивает права для публикации их на других серверах сети Интернет, в печатных и любых других изданиях, а также передачу или продажу авторских прав на них, если это не оговорено двусторонними договорами между Сайтом и Пользователем.

Цитирование объектов авторского права, размещенных на Сайте, возможно исключительно при условии указания Сайта как источника и размещении гиперссылки на Сайт, гиперссылка должна располагаться в начале воспроизводимого текста.

Ссылки на наш Сайт

Вы можете ссылаться на свой профиль на нашем Сайте и на наш Сайт в целом, при условии добросовестности и отсутствии рисков для нашей репутации.

Мы можем по запросу предоставить вам неисключительную, безвозмездную, отзывную, всемирную лицензию на использование нашего логотипа для оформления ссылки на наш Сайт.

Мы оставляем за собой право отозвать лицензию без объяснения причин и предварительного уведомления.

Вы не должны устанавливать ссылку на наш Сайт на сайте, который не принадлежит Вам.

Отказ от гарантий и ограничение ответственности

Вся информация на нашем Сайте предоставляется «как есть» и «как доступно». Вы соглашаетесь, что используете наш Сайт на свой страх и риск. Мы не предоставляем любого рода гарантий, включая, но не ограничиваясь, любыми гарантиями, как выраженными, так и подразумеваемыми гарантиями пригодности для продажи, пригодности для конкретной цели и не нарушения прав. Мы не гарантируем, что наш Сайт будет всегда доступен, доступ будет предоставляться непрерывно, без ошибок, удовлетворит ваши требования, или что любые дефекты на нашем Сайте будут исправлены. Мы не гарантируем точность или полноту предоставляемой информации, и не несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате доверия к такой информации.

Сервис не заявляет и не гарантирует, что Сайт или Авторский контент будут доступны для продажи либо лицензирования или же что их использование будет непрерывным и не имеющим сбоев.

Сервис не гарантирует, что Сайт не содержит вирусов и аналогичных нежелательных включений либо разрушительных функций.

Вашим единственным и исключительным средством правовой защиты в отношении использования вами данного Сайта является отказ от использования Сайта.

Ни при каких условиях Сервис и его должностные лица, работники, партнеры, лицензиаты не несут ответственности за случайный, косвенный, наказуемый, показательный или следственный ущерб (включая ущерб, приведший к потере прибыли, перебоям в работе, утрате деловой информации или иным финансовым убыткам) в связи с любыми требованиями, убытками, ущербом, исками, ходатайствами и иными видами преследования по суду, возникшими как в связи, так и без связи с данным Соглашением, включая, в частности, использование Сайта, уверенность в его работе или доступ к нему, использование Сайта, Незавершенных Произведений или любых иных их частей, а также любые права, предоставляемые по настоящему Договору, даже если Сайт был предупрежден о возможности подобного ущерба, вне зависимости от того, было ли требование основано на контракте, правонарушении (включая халатность), нарушении прав интеллектуальной собственности или иных основаниях.

Сервис не несет ответственности за репутационные потери Автора, произошедшие с ним в процессе использования Сайта.

Правила размещения авторского контента

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского Соглашения, размещенного по адресу: https://lit-era.com/info/terms

На сайте запрещена к публикации информация, которая:

 • содержит угрозы, дискредитирует, нарушает права, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;
 • является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
 • содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
 • содержит информацию, которая пропагандируют и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, политической розни, пропагандирует идеологию фашизма,или расового превосходства, содержат негативные высказывания о какой-либо стране/народе/религии/политике, унижают национальное достоинство, в том числе по признаку национальной принадлежности или политических взглядов;
 • содержит экстремистские материалы;
 • пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению преступных действий;
 • содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

Любое произведение, которое содержит информацию, не предназначенную для пользователей младше 18 лет, должно быть обозначено автором как таковое посредством присуждения данному произведению ценза доступа "18+" на странице создания произведения.

Если автор размещает на сайте не полный текст или прямо заявляет, что текст будет разамещен неполностью, то он обязан присвоить тексту статус "ознакомительного фрагмента".

Администрация Сайта оставляет за собой право подвергнуть нарушителей правил санкциям. Администрация Сайта имеет право:

 • Блокировать доступ к любому произведению, размещенному на сайте.
 • Принудительно назначать произведению ценз доступа "18+".
 • Удалять произведение.
 • Блокировать пользователю доступ на сайт.

 

Платный авторский контент на сайте

Платный авторский контент на сайте - это завершенные и незавершенные произведения, которые размещены авторами на Сайте. Цены, и содержимое этого контента определяется исключительно автором, который в любой момент может их изменить. Форма доступа к контенту (скачивание файлов или чтение с Сайта) также определяется автором и указано на странице контента.

Возврат денег осуществляется Сайтом при заявке со стороны Автора контента, поэтому претензии на качество и количество контента необходимо направить Автору контента.

Соглашение о конфиденциальности

Данная политика конфиденциальности является частью Пользовательского соглашения. Все термины, используемые в Пользовательском соглашении, применимы к данной политике. Используя Сайт, Вы тем самым даете согласие на сбор и использование ваших персональных данных в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.

Мы в полной мере осознаем важность ваших персональных данных. В данной Политике конфиденциальности описывается, какие персональные данные мы получаем и собираем, когда вы пользуетесь Сайтом.

Мы можем дополнительно просить вашего согласия на использование ваших персональных данных для целей, на которые данная Политика конфиденциальности не распространяется. Вы не обязаны соглашаться, но если вы решите не давать своего согласия, ваше участие в определенных активностях может быть ограничено. Если вы даете свое согласие на дополнительные условия, они будут превалировать в случае их расхождения с условиями настоящей Политики конфиденциальности.

Мы предпринимаем все разумные меры предосторожности для сохранности ваших персональных данных и требуем того же от третьих лиц, которые могут обрабатывать ваши персональные данные для нас. Доступ к вашим персональным данным ограничен в целях предотвращения несанкционированного доступа, изменения или неправомерного использования, и разрешен только для наших сотрудников и подрядчиков.

Цели обработки персональных данных

Мы собираем и храним только те персональные данные, которые необходимы для вашего с нами комфортного взаимодействия, а именно в целях:

 • оказания услуг Пользователям и Авторам в рамках функционала Сайта;
 • идентификации и взаимодействия;
 • направления уведомлений или иных информационных материалов и запросов;
 • проведения статистических исследований;
 • обработки платежей;
 • мониторинга операций;
 • предотвращения мошенничества;
 • индивидуализации вашей работы с Сайтом;
 • ускорения работы с Сайтом.

 

Перечень информации, которую мы собираем и обрабатываем

Обычно персональные данные включают в себя информацию, которая позволяет вас идентифицировать. Она включает в себя имя, адрес, псевдоним (ник), фотографию, адрес электронной почты и номер телефона, но также может включать другую информацию, такую как IP-адрес, читательские предпочтения, хобби и интересы.

Источниками ваших персональных данных служат:

Данные, которые вы предоставляете нам самостоятельно. Это могут быть:

 • email адрес
 • имя пользователя
 • номер телефона
 • возраст
 • дату рождения
 • пол
 • любые другие персональные данные, которые вы добровольно предоставляете нам

Данные, поступающие автоматически при использовании Сайта. Это могут быть:

 • данные о типе используемого вами браузера
 • статистика просмотренных вами страниц
 • ваш IP-адрес
 • куки (Cookie)

Когда вы посещаете Сайт, на ваш компьютер отправляются один или несколько файлов cookie. Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер.

Когда вы регистрируетесь на Сайте, на ваш компьютер могут отправляться дополнительные файлы cookie, позволяющие избежать повторного ввода имени пользователя и пароля при следующем визите. Вы можете стереть их по окончании сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете открывать свои данные последующим пользователям компьютера.

Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество наших услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако вы можете полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Обратите внимание на тот факт, что без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать некорректно.

 

 

Ваши права в отношении персональных данных

Вы вправе:

 • ограничить или отказаться от получения от нас рассылок или сообщений в будущем;
 • исправить, обновить или удалить ваши персональные данные из нашего хранилища;
 • сообщить о несанкционированном использовании ваших персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных

С момента принятия Публичной оферты вы даете свое полное согласие на обработку своих персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставляемых вами в процессе использования Сайта, включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя и отчество, пол, возраст, контактные телефоны или адреса электронной почты или иные средства электронной коммуникации, в случаях приобретения статуса платного подписчика — данные о ваших кредитных или дебетовых платежных картах и иных средствах платежей.

 

Изменения в политике конфиденциальности

Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически изменяться. Все изменения политики конфиденциальности публикуются на этой странице по адресу http://lit-era.com/info/confidental

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ НА СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБРАЗОМ, ПОДРОБНО ОПИСАННЫМ ВЫШЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ САЙТА.

Возврат оплат

Если после списания оплаты в результате технической проблемы доступ к книге не активировался, пользователь сайта может направить заявление по адресу help@lit-era.com  
В течение 3-х рабочих дней с момента получения такого заявления администрация сайта обязана активировать такой доступ к книге либо принять решение о возврате оплаченной суммы пользователю. Возврат оплаты осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения.

Заключительные положения

Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента принятия их вами, они действует в течение неопределённого времени.

В случае нарушения вами условий настоящего Соглашения мы вправе отказаться от исполнения своих обязательств в одностороннем порядке.

Вопросы, не урегулированные в Соглашении, определяются в соответствии с правом ЕС.

СПАСИБО, ЧТО УДЕЛИЛИ ВРЕМЯ И ПРОЧЛИ ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОЧЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО И ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ЮРИСТОМ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДАВАТЬ СВОЕ СОГЛАСИЕ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОКИНЬТЕ САЙТ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ support@lit-era.com или почтовому адрес компании.


ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРОСЬБА ОЗНАКОМИТЬСЯ И ПРИНЯТЬ ОПУБЛИКОВАННУЮ ДАЛЕЕ ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ:
 


ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

І. Общие положения

1. Настоящая публичная оферта урегулирует виртуальный контакт пользователей с интернет-сайтом Lit-Era (далее по тексту – Сайт), принадлежащим «КНИГОЛЮБ ООД» (KNIGOLUB LTD) и LITNET CY LIMITED, а также способ создания виртуальных Личных балансов и внесения и вывода средств из них.

2. Сторонами публичной оферты являются «КНИГОЛЮБ ООД», юридический адрес и место нахождения: с. Средногорци, община Мадан, Смолянская область, зарегистрированное в Торговом реестре за ЕИК 103874671, компания LITNET CY LIMITED  с местонахождением Florinis 7, GREG TOWER, 2nd floor 1065, Nicosia, Cyprus, номер HE 370604, с одной стороны, и любой пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте.

3. Пользователь заявляет, что ознакомлен с Общими условиями пользования Сайтом и любое активное действие с его стороны, или сохранение пассивного поведения после того как интернет-сайт Lit-Era включен в браузере, представляет собой электронное волеизъявление, что он согласен с этими Общими условиями пользования.

               

ІІ. Пояснение некоторых терминов

Пользователи заявляют, что ознакомлены и согласны с определениями следующих терминов:

Интернет-сайт - совокупность интернет-страниц, с общей заглавной интернет-страницей, которая включается в вашем браузере, при написании электронного адреса Lit-Era;

Пользователь интернет-страницы или сайта - физическое лицо, зарегистрированное на Сайте согласно условиям настоящей Публичной оферты, достигшее возраста, допустимого законодательством ЕС для принятия условий настоящей оферты.

 

Ограничения по возрасту

Лица, не достигшие 14-летнего возраста, не могут быть пользователями интернет - страницы или сайта. Сайт не несёт ответственности за неверные данные в связи с возрастом пользователей.

Когда Пользователь является несовершеннолетним в соответствии с законодательством страны, гражданином которой он является, то имеет право использовать услуги Сайта, если располагает письменным согласием родителя/опекуна. Принимая данную Публичную оферту, Пользователь подтверждает наличие у него такого разрешения. Сайт сохраняет за собой право потребовать от пользователя нотариально заверенную копию такого согласия.

Интерфейс – комбинация графических объектов, ассоциированных с программным кодом, посредством которого пользователь осуществляет коммуникацию с интернет-сайтом доступным ему способом.

Информационная система/Система – это любое отдельное устройство или совокупность взаимосвязанных или сходных устройств, которое в целях исполнения определенной программы обеспечивает автоматическую обработку данных.

Интернет-страница - составная и обособленная часть веб-сайта.

IP-Адрес (IP address) - уникальный идентификационный номер, ассоциирующийся с компьютером, Интернет-страницей или ресурсом пользователя, способом, позволяющим локализировать его во всемирной сети Интернет.

Пароль - код из букв, цифр и знаков, который вместе с логином индивидуализирует пользователя и который вместе с логином служит для доступа в его пользовательский профиль.

Логин – выбранный пользователем уникальный код из букв, цифр и знаков, посредством которых он индивидуализируется в отношениях с сайтом;

Авторский контент - объект авторского права в виде текста или изображений, предоставленный и опубликованный Пользователем на Сайте.

Произведение – авторского контента объект авторского права в виде законченного по своему содержанию текста, предоставленный и опубликованный Пользователем на Сайте.

Публикация или доведение до всеобщего сведения – предоставление Пользователем любым лицам возможности в любое время, из любого места, посредством сети Интернет доступа к Авторскому контенту, размещенному на Сайте.

Автор - Пользователь Сайта, разместивший для публичного доступа Авторский контент.

Личный баланс - база данных, предоставляющая информацию пользователю о накопленных суммах, которые он может использовать для различных платных услуг на Сайте.

Виртуальные награды – коды, исполняемые в составе программ на Сайте "Lit-Era", которые могут быть использованы Пользователем для получения доступа к функциональным возможностям на страницах Сайта «Мои награды» (на персональной странице Пользователя) и «Награда» (в разделе Сайта «Книга» или на персональных страницах других Пользователей), а также для изменения рейтинга авторов на Сайте и для изменения состояния Личных балансов других Пользователей Сайта.

 

ІІІ. Содержание публичной оферты

1. «КНИГОЛЮБ ООД» и LITNET CY LIMITED предоставляет пользователям доступ к сайту Lit-Era (далее по тексту – Сайт), содержащему авторские контенты.

2. Доступ к Сайту предоставляется на безвозмездной основе.

3. Доступ к некоторому Авторскому контенту закрыт и является платным. Доступ к такому Авторскому контенту приобретается путем оплаты в пользу Автора, а Сайт взимает комиссию за предоставление услуги.

4. На сайте присутствует возможность приобретения платных услуг, которые не влияют на наличие доступа Пользователя к бесплатному и платному контенту Авторов. Оплата таких услуг носит добровольный характер.

5. Сайт принимает деньги пользователей в виде пополнения Личного баланса на сайте Lit-Era, предназначенного для оплаты услуг на Сайте, изменения рейтингов Авторов на Сайте, а также оплаты Виртуальных Наград других пользователей на сайте.

6. Все внесенные деньги на Личные балансы Пользователей сформируют балансы, которые можно использовать по всему Сайту. Баланс Пользователя будет использован при финансовых транзакциях, которые он хочет совершить. Если данный баланс не достаточен для проведения транзакции, Сайт потребует от Пользователя выбрать дополнительный способ оплаты для покрытия разницы.

7. Сайт не является банком, поэтому Личные балансы Пользователей не являются вкладами и на них не начисляются проценты. Личные балансы  не застрахованы и не гарантированы каким-либо из принятых национальным законодательством ЕС способов для гарантии по вкладам.

 

ІV. Права пользователя

1. Любой Пользователь имеет право на бесплатный доступ к ресурсам Сайта, за исключением случаев, когда данная информация и/или информационный ресурс распространяется согласно договору платных услуг.

 

2. Любой Пользователь имеет право на регистрацию под одним Логином и паролем на Сайте.

3. Любой Пользователь имеет право на доступ под своим логином и паролем к ресурсам, которые Сайт предоставляет при регистрации.

4. Любой Пользователь имеет право на защиту данных, информации и всех ресурсов, которые он предоставляет сайту.

5. Любой Пользователь имеет право вносить деньги на свой Личный баланс, выводить деньги из него по заявке по образцу, обязывая Сайт осуществлять переводы в по его поручению. Пользователь не имеет право продавать или передавать иным способом свой Личный баланс  или его часть кому-либо вне Сайта.

С условиями внесения и вывода денег из Личных балансов пользователи могут ознакомиться ЗДЕСЬ.    

 

V. Права Сайта

1. Сайт имеет право хранить всю информацию, которую авторы публикуют (включая текст, фотографии, ссылки и другие информационные ресурсы), и предоставлять ее для бесплатного и/или платного использования пользователями Сайта.

2. Сайт имеет право удалять размещенную информацию по сигналу надзорного или судебного органа, а также в случаях, когда налицо основательные сомнения о нарушении авторских прав на содержание, размещенное Пользователем услуг.

3. Сайт имеет право изменять Личный баланс  по поручению Пользователя в момент, в который он использует услуги сайта.

 

VІ. Защита персональных данных

1. Сайт является администратором персональных данных согласно Закону о защите персональных данных. Сайт предпринимает необходимые меры и несет ответственность за защиту информации Пользователя, ставшей ему известной в связи с его регистрацией на интернет-странице Сайта, за исключением случаев непреодолимой силы, случайного события или злоумышленных действий со стороны третьих лиц. Сайт не несет ответственности за размещение персональных данных, предоставленных ему третьими лицами при исполнении их законных обязанностей.

2. Сайт вправе собирать и использовать и иную информацию своих Пользователей. Информация может содержать и-мейл адрес (электронную почту), IP-адрес, с которых осуществляется доступ и пр. Пользователь предоставляет информацию добровольно при использовании ресурсов.

3. Принимая настоящую Публичную оферту, Пользователь предоставляет «КНИГОЛЮБ» ООД, ЕИК 103874671, и и LITNET CY LIMITED свое согласие на обработку предоставленных Пользователем персональных данных при использовании средств автоматизации, включающих в себя: фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, постоянный адрес (прописку) и место жительства, контактный телефон для открытия, на условиях договора публичной оферты, личного аккаунта на сайте …….

Под обработкой персональных данных подразумеваются действия (операции), предусматривающие сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

В целях исполнения договора публичной оферты, стороной которого является Пользователь – субъект персональных данных, Пользователь дает свое согласие Сайту на трансграничную передачу своих персональных данных.

VІІ. Урегулирование споров

1. При возникновении споров и разногласий Пользователь должен обратиться к Сайту с конкретной жалобой по адресу: help@lit-era.com Сайт обязуется в течение 2 недель рассмотреть жалобу Пользователя и приложить все усилия для разрешения спора или разногласия.

2. Если споры не будут улажены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, определенном законодательством ЕС.